REGULAMIN

Centrum Psychoterapii HELP

I. Wstęp

Niniejszy Regulamin Centrum Psychoterapii HELP (PH | Psychoterapia HELP) określa w szczególności:

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych przez Centrum Psychoterapii HELP (PH | Psychoterapia HELP);

 2. warunki zawierania i rozwiązywania umów z Centrum Psychoterapii HELP (PH | Psychoterapia HELP);

 3. tryb postępowania reklamacyjnego.

 

II. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają, co następuje:

 1. Centrum lub CPHELP – Katarzyna Szostak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Katarzyna Szostak” z siedzibą w Warszawie (03-808) przy Mińskiej 25C lok. 78, NIP 8512911513, prowadząca centrum pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej „Centrum Psychoterapii HELP” w Warszawie przy ul. Chmielnej 116/118 lok. 102 oraz przy ul. Wspólnej 50 lok. 10;

 2. Cookies - małe pliki tekstowe zachowywane przez przeglądarkę Użytkownika na twardym dysku komputera, które zawierają informacje umożliwiające identyfikację połączenia oraz prawidłowe działanie Serwisu. Niektóre Cookies mogą być przechowywane przez zdefiniowany w pliku Cookies czas (użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia) a niektóre są usuwane zaraz po zakończeniu połączenia z Serwisem. Zasady wykorzystywania Cookies zostały opisane w odrębnej Polityce prywatności;

 3. Polityka prywatności - odrębny dokument regulujący ogólne zasady przetwarzania danych osobowych oraz działania Serwisu, w tym strony www.cphelp.pl oraz zasady wykorzystywania Cookies, dla wszystkich odwiedzających Serwis, niekoniecznie będących Użytkownikami;

 4. Regulamin – niniejszy regulamin;

 5. Serwis – serwis internetowy CPHELP działający pod adresem www.cphelp.pl;

 6. Umowa - umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a CPHELP w trybie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, na podstawie której CPHELP świadczy Użytkownikowi Usługi;

 7. Usługi - świadczone przez CPHELP usługi na podstawie Umowy;

 8. Użytkownik - osoba, która korzysta z usług CPHELP.

 

III. Pomoc CPHELP

 1. Centrum Psychoterapii HELP (PH | Psychoterapia HELP) to centrum pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej. W celu świadczenia usług Użytkownikom, CPHELP współpracuje z psychologami i psychoterapeutami (łącznie niżej jako „terapeuci”).

 2. Terapeuci udzielający pomocy psychoterapeutycznej:

  1. stosują się do Kodeksu Etyki Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w tym w szczególności przestrzegają tajemnicy zawodowej. Ujawnienie wiadomości objętych tajemnicą zawodową może nastąpić jedynie wtedy, gdy poważnie zagrożone jest zdrowie lub życie Użytkownika lub innych osób lub gdy tak stanowi prawo,

  2. ustalają indywidualnie z Użytkownikiem częstotliwość oraz tryb udzielania pomocy, przy czym, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, zastosowanie znajdują zasady określone w niniejszym Regulaminie.

 3. Z sylwetkami terapeutów współpracujących z Centrum Psychoterapii HELP (PH | Psychoterapia HELP) można zapoznać się pod linkiem: https://www.cphelp.pl/poznaj-nas

 4. Wszelkie treści znajdujące się na stronie Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego.

 

IV. Umawianie konsultacji

 1. Konsultację u terapeuty można umówić:

  1. osobiście u terapeuty w trakcie lub bezpośrednio przed lub po konsultacji;

  2. telefonicznie pod numerem: 720 826 806

  3. wiadomością e-mail wysłaną na adres: kontakt@cphelp.pl

  4. za pomocą aplikacji Booksy.

 2. Po skierowaniu przez Użytkownika prośby o umówienie konsultacji, Centrum Psychoterapii HELP (PH | Psychoterapia HELP) uzgadnia z Użytkownikiem termin oraz miejsce konsultacji, a także który Terapeuta będzie świadczył na jego rzecz swoje usługi (telefonicznie, smsowo lub mailowo). CP HELP uzyskuje od Użytkownika potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptacją. Po uzgodnieniu terminu i miejsca spotkania, a także po przydzieleniu Użytkownikowi Terapeuty, CPHELP potwierdza termin i miejsce konsultacji oraz wybór Terapeuty wiadomością SMS. Z chwilą wysłania SMS potwierdzającego wizytę przyjmuje się, że zostaje zawarta umowa pomiędzy CPHELP a Użytkownikiem, który to tym samym akceptuje niniejszy Regulamin. Klient zobowiązany jest do dokonania przedpłaty zgodnie z niniejszym Regulaminem w celu potwierdzenia rezerwacji. 

 3. Rezerwacje za pomocą aplikacji Booksy dokonywane są przez mechanizm dostarczany przez podmiot trzeci: spółkę Booksy International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 2/4/6, lok. U 4, 00-845 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000515914, NIP 9512381607, REGON 14731592
  Korzystanie z mechanizmu rezerwacji odbywa się na podstawie regulaminu Booksy, dostępnym na stronie https://booksy.com/pl-pl/terms.html. W procesie rezerwacji Użytkownik zostanie poproszony przez Booksy o akceptację dokumentów prawnych Booksy. Booksy jest podmiotem niezależnym od CPHELP. CPHELP nie ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu Booksy. 

  Z chwilą wysłania maila potwierdzającego wizytę przez Booksy przyjmuje się, że zostaje zawarta umowa pomiędzy CPHELP a Użytkownikiem, który to tym samym akceptuje niniejszy Regulamin. 

 4. Na konsultację może umówić się wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym osoby niepełnoletnie, mogą umówić się na konsultacje i korzystać z pomocy CPHELP jedynie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych (rodziców). CPHELP może wymagać obecności opiekuna prawnego podczas konsultacji z osobą nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych.

 5. CPHELP, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika, może odmówić wykonania Usługi nieprawidłowo wybranej przez Użytkownika podczas rezerwacji online. W takim przypadku Centrum Psychoterapii HELP (PH | Psychoterapia HELP) albo zwraca Użytkownikowi dotychczas wpłacone kwoty za odwołaną konsultację albo, jeżeli tak uzgodni z Użytkownikiem i jest to możliwe, umówi inny termin lub rodzaj konsultacji, zaliczając wcześniej wpłacone kwoty na poczet nowego terminu konsultacji. Wiadomość SMS z nowym terminem konsultacji wysłana do Użytkownika stanowi potwierdzenie nowego terminu konsultacji oraz zmiany umowy w tym zakresie.

 

V. Płatność za konsultację

 1. Ceny usług świadczonych przez Centrum Psychoterapii HELP (PH | Psychoterapia HELP) określone są w cenniku dostępnym na stronie: https://booksy.com/pl-pl/14899_centrum-psychoterapii-help_zdrowie_3_warszawa

 2. Przedpłata w wysokości 50% ceny za daną usługę dokonywana jest po zawarciem umowy pomiędzy Centrum Psychoterapii HELP (PH | Psychoterapia HELP) a Użytkownikiem. Dokonanie przedpłaty jest warunkiem koniecznym dla potwierdzenia terminu i miejsca konsultacji oraz tego, że konsultacja się odbędzie. 

 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, przedpłata winna zostać dokonana najpóźniej w terminie 48 h od chwili zawarcia umowy, przelewem na rachunek bankowy Centrum Psychoterapii HELP -  96 1050 1025 1000 0097 2528 9947 albo przez serwis płatniczy PAYPAL - paypal.me/CPHELP.  

 4. W przypadku, gdy zarezerwowany termin konsultacji przypada w ciągu 48 godzin od chwili dokonania rezerwacji terminu konsultacji, przedpłata powinna być wykonana najpóźniej w terminie 4 godzin od chwili zawarcia umowy.

 5. Dla uznania, że przedpłata została dokonana, konieczne jest przesłanie przez Użytkownika potwierdzenia dokonania przelewu. Potwierdzenie dokonania przelewu wysyłane jest wiadomością e-mail na adres: kontakt@cphelp.pl

 6. Pozostała kwota do zapłaty za daną usługę powinna być uiszczona gotówką podczas umówionego spotkania.

VI. Odwołanie terminu konsultacji

 1. Użytkownik może odwołać konsultację telefonicznie pod numerem 720 826 806 lub wysyłając wiadomość e-mail pod adres kontakt@cphelp.pl lub informując o tym bezpośrednio terapeutę prowadzącego terapię najpóźniej na 48 godzin przed umówionym terminem konsultacji. W takim przypadku CPHELP albo zwraca Użytkownik dotychczas wpłacone kwoty za odwołaną konsultację albo, jeżeli tak uzgodni z Użytkownikiem, umówi inny termin konsultacji, zaliczając wcześniej wpłacone kwoty na poczet nowego terminu konsultacji. Wiadomość SMS z nowym terminem konsultacji wysłana do Użytkownika stanowi potwierdzenie nowego terminu konsultacji oraz zmiany umowy w tym zakresie.
 2. Odwołanie konsultacji przez Użytkownika, który zapisał się na pierwszą konsultację/sesję na mniej niż 48 godzin powoduje utratę terminu oraz przedpłaty dokonanej za odwołany termin, chyba że zachodzi wyjątkowy przypadek uzasadniony siłą wyższą. W takim przypadku CPHELP albo zwraca Użytkownikowi dotychczas wpłacone kwoty za odwołaną konsultację albo, jeżeli tak uzgodni z Użytkownikiem, umówi inny termin konsultacji, zaliczając wcześniej wpłacone kwoty na poczet nowego terminu konsultacji. Wiadomość SMS z nowym terminem konsultacji wysłana do Użytkownika stanowi potwierdzenie nowego terminu konsultacji oraz zmiany umowy w tym zakresie.

 3. Odwołanie konsultacji przez Użytkownika, który zapisał się na drugą lub kolejną konsultację/sesję na mniej niż 48 godzin przed umówionym terminem powoduje utratę terminu oraz konieczność pokrycia pełnego kosztu odwołanej sesji, chyba że zachodzi wyjątkowy przypadek uzasadniony siłą wyższą.

 4. W przypadku gdy konsultacja z umówionym terapeutą nie może się odbyć w uzgodnionym terminie lub miejscu, z przyczyn, za które odpowiada CPHELP, CPHELP, wedle wyboru Użytkownika:

  1. albo zwraca Użytkownikowi dotychczas wpłacone kwoty za taką konsultację i przyjmuje, że zostaje ona odwołana,

  2. albo, jeżeli tak uzgodni z Użytkownikiem, umówi inny termin konsultacji, zaliczając wcześniej wpłacone kwoty na poczet nowego terminu konsultacji, 

  3. albo, jeżeli istnieje taka możliwość, zapewni odpowiednie zastępstwo innego terapeuty. 
   Wiadomość SMS z nowym terminem lub miejscem konsultacji lub osobą terapeuty wysłana do Użytkownika stanowi potwierdzenie nowego terminu lub miejsca konsultacji lub terapeuty oraz zmiany umowy w tym zakresie.

VII. Spóźnienia

 1. Jedna konsultacja indywidualna trwa 50 minut, chyba że co innego zostanie indywidualnie uzgodnione z Użytkownikiem. Rekomenduje się cotygodniowe i systematyczne spotkania psychoterapeutyczne. W zależności od potrzeb Użytkownika możliwa jest inna częstotliwość spotkania.

 2. Jedna konsultacja partnerska trwa, w zależności od wybranego wariantu, 50 bądź 75 minut, chyba że co innego zostanie indywidualnie uzgodnione z Użytkownikiem.  

 3. Konsultacja nie zostaje przedłużona, w przypadku gdy Użytkownik się spóźni. Spóźnienie z winy Użytkownika skraca czas sesji, chyba że terapeuta zarządzi inaczej.

 4. W przypadku, gdy terapeuta spóźni się na konsultację, jest on zobowiązany przedłużyć spotkanie o czas spóźnienia lub zagwarantować, że kolejne spotkanie w zależności od dyspozycji Użytkownika zostanie wydłużone o czas spóźnienia.

 

VIII. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Konsultacje mogą być udzielane za pośrednictwem Skype lub innego podobnego programu.

 2. Do umowy zawartej pomiędzy CPHELP a Użytkownikiem, odnośnie konsultacji udzielonej drogą elektroniczną, stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu. W szczególności umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wysłania przez CPHELP SMS potwierdzającego wizytę.

 3. W celu prawidłowego przeprowadzenia konsultacji drogą elektroniczną Użytkownik powinien dysponować urządzeniem i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

  1. dostęp do sieci Internet;

  2. zainstalowany i uaktualniony program antywirusowy;

  3. włączoną obsługę Cookies i Java Script;

  4. oprogramowanie umożliwiające korzystanie z aplikacji Skype lub innej służącej komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a terapeutą;

  5. urządzeniem wyposażonym w mikrofon oraz głośnik/słuchawki.

 4. CPHELP nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania programów zewnętrznych, przy pomocy których realizowane są konsultacje. Świadczenie usług może zostać utrudnione lub uniemożliwione w szczególności w razie zajścia takich okoliczności jak nienależyta jakość połączenia, uszkodzenie lub wada urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, przerwania połączenia lub jakiegokolwiek działania osób trzecich. CPHELP nie ponosi odpowiedzialność za takie okoliczności.

 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania sesji. Podczas sesji Użytkownik powinien zadbać o poufność, w pomieszczeniu, w którym przebywa podczas sesji nie może znajdować się żadna osoba trzecia.

 

IX. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej świadczenia Usług na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od dnia konsultacji. 

 2. Reklamacja może zostać przesłana drogą mailową na adres: kontakt@cphelp.pl lub drogą pisemną na adres: ul. Mińska 25C lok. 78, 03-808 Warszawa.

 3. Reklamacja powinna zawierać dokładne oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, PESEL, adres mailowy i korespondencyjny) oraz dokładny opis okoliczności będących podstawą złożenia reklamacji.

 4. CPHELP rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, CPHELP powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 5. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na wskazany przez składającego reklamację adres e-mail lub na adres korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

 6. W przypadku uznania reklamacji Centrum dokona zwrotu części/całości ceny Usługi Użytkownikowi.

 

X. Dane osobowe

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz Cookies dostępne są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://www.cphelp.pl/rodo

 

XI. Pozostałe postanowienia

 1. Na terenie całego CPHELP obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

 2. Zakazane jest również korzystanie z urządzeń znajdujących się w CPHELP bez zgody personelu CPHELP, wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania sesji.

 3. Dzieci do lat 13 mogą przebywać w CPHELP tylko w obecności oraz pod stałą opieką Użytkownika. CPHELP nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich prawni opiekunowie. Na terenie CPHELP obowiązuje całkowity zakaz biegania i zabaw, wymagany jest absolutny spokój oraz cisza w trakcie wykonywania usług przez personel CPHELP.

 4. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren CPHELP.

 5. Za przedmioty pozostawione na terenie CPHELP, CPHELP nie ponosi odpowiedzialności.

 6. CPHELP może odmówić świadczenia Usług, w razie jeśli:

  1. żądania, życzenia lub oczekiwania Użytkownika uniemożliwiają lub poważnie utrudniają prawidłowe świadczenie Usługi lub zagrażają innym osobom;

  2. zachowanie Użytkownika uniemożliwia lub poważnie utrudnia prawidłowe świadczenie Usług (np. wskutek pozostawania Użytkownika pod wpływem alkoholu lub środków odurzających) lub zagraża inny osobom albo uniemożliwia lub utrudnia świadczenie Usług na rzecz innych osób.

 7. Wykluczone są spotkania „poza-terapeutyczne” (w znaczeniu towarzyskim) terapeuty z Użytkownikiem, którego proces psychoterapeutyczny prowadzi.

 8. CPHELP świadczy Usługi na rzecz Użytkownika z dołożeniem należytej staranności oraz z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych Usług, jednak w żadnym przypadku nie gwarantuje osiągnięcia określonego rezultatu.

 9. Na życzenie Użytkownika CPHELP lub terapeuta mogą wystawić zaświadczenie o odbyciu terapii.

 10. Obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania wszelkich spotkań na terenie Centrum, w których uczestniczy Użytkownik.

 11. Dwie bliskie osoby nie mogą korzystać z usług tego samego Terapeuty.

 12. Wykluczone jest, chyba że Terapeuty postanowi inaczej, uczestniczenie w dwóch różnych procesach u tego samego Terapeuty.

 

XII. Postanowienia końcowe 

 1. CPHELP może zakończyć działalność Serwisu w każdym czasie z jakiejkolwiek przyczyny, jak również bez podania przyczyny.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzygają ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.

 3. CPHELP zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

 4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.

 5. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi Usługami jest sąd właściwy dla siedziby CPHELP, chyba że Umowa została zawarta z konsumentem, w którym to wypadku właściwy jest sąd ogólnej właściwości.