Terapia indywidualna

Metoda samorozwoju, rozwiązywania trudności osobistych i leczenia zaburzeń nastroju, emocjonalnych oraz osobowości, np. radzenia sobie ze stresem, presją, traumą, żałobą, złością, agresją, atakami paniki, lękami, fobiami, natręctwami, nerwicami, depresją, zaburzeniami odżywiania, niskim poczuciem własnej wartości, niską samooceną, trudnościami z budowaniem i utrzymywaniem relacji, itp.

Pracujemy z osobami od 11 r.ż.

Uśmiechnięty młody człowiek
Interwencja w kryzysie

Metoda pomocy w radzeniu sobie z ostrym i nieoczekiwanym wydarzeniem krytycznym: stresem, zagrożeniem, poczuciem niepewności, utratą kontroli, napięciem. Pomocna, gdy na drodze do osiągnięcia ważnych celów życiowych napotykamy przeszkody i nie jesteśmy w stanie ich przezwyciężyć za pomocą dotychczasowych metod rozwiązywania problemów, gdy wchodzimy w stan braku równowagi i dezorganizacji

Wiatr we włosach
Psychoterapia online

Terapia indywidualna lub interwencja w kryzysie prowadzone na odległość - za pośrednictwem Skype.

Kobieta na jej Tablet
Terapia online
Terapia par

Metoda, która pomaga partnerom lepiej rozumieć siebie wzajemnie, jak i podłoże trudności w relacji, wyrażać swoje uczucia i myśli oraz zaspokajać potrzeby każdego z nich. Pomocna w przezwyciężeniu konfliktów i sytuacji kryzysowych, zrozumieniu wyobrażeń i oczekiwań w stosunku do partnera i związku oraz sposobu reagowania na zachowanie drugiej osoby

Starszy para przytulanie
Psychotheraphy in English

Method of self-development, solving personal difficulties and treatment of emotional and personality disorders, eg. coping with stress, pressure, trauma, mourning, anger, aggression, panic attacks, fears, phobias, obsessions, neuroses, depression, eating disorders, low self-esteem, difficulties with building and maintaining relationships, etc.

Uśmiechająca się dziewczyna
Couple therapy in English

Method that helps partners:

- better understand each other as well as the background of a relationship difficulties

- to express their feelings and thoughts

- to satisfy their needs

- to overcome conflicts and crisis situations

- to understand expectations for the partner and the relationship as well as own reactions to a partner's behavior 

szczęśliwa para