top of page

Klauzula Informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODO

przez Centrum Psychoterapii HELP

Klauzula informacyjna 

dla osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych

 

 1. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Katarzyna Szostak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Katarzyna Szostak” z siedzibą w Warszawie (03-808) przy Mińskiej 25C lok. 78, NIP 8512911513, prowadząca w dodatkowym stałym miejscu wykonywania działalności gospodarczej - centrum pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej „Centrum Psychoterapii HELP” w Warszawie przy ul. Chmielnej 116/118 lok. 102 oraz przy ul. Wspólnej 50 lok. 10, tel: 720 826 806​, e- mail: kontakt@cphelp.pl

 2. [Inspektor] Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych – z uwagi na brak obowiązku prawnego. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem.

 3. [Cel] Administrator na podstawie wyrażonej zgody przetwarza Twoje dane osobowe tylko i wyłącznie w celach marketingowych Administratora, w tym w szczególności w celu promowania usług Administratora (Centrum Psychoterapii HELP), w tym zwłaszcza do wysyłania ofert, newslettera, materiałów informacyjnych, reklamowych lub promocyjnych dotyczących towarów lub usług, a także na potrzeby wydarzeń promocyjnych oraz marketingowych organizowanych przez Administratora (Centrum Psychoterapii HELP) i innych wydarzeń zorganizowanych przez Administratora (Centrum Psychoterapii HELP) w związku przedmiotem jego działalnością, a także wydarzeń, których Administrator (Centrum Psychoterapii HELP) jest uczestnikiem/partnerem.

 4. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz następcy prawni Administratora, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.

 5. [Okres przechowywania] Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

 6. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci także prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jednakże przetwarzanie to nie będzie prowadzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływającej, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO. Oznacza to, że Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostosowania do Ciebie naszych materiałów, tak byś otrzymywał/-a wyłącznie te informacje, które są zgodne z Twoimi zainteresowaniami.

 8. Podanie danych jest dobrowolne.

 9. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Klauzula informacyjna dla Pacjentów

- osób, które korzystają z usług Centrum Psychoterapii HELP,
ewentualnie osób deklarujących chęć skorzystania z usługi poprzez przekazanie swoich danych osobowych

 

1. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Katarzyna Szostak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Katarzyna Szostak” z siedzibą w Warszawie (03-808) przy Mińskiej 25C lok. 78, NIP 8512911513, prowadząca w dodatkowym stałym miejscu wykonywania działalności gospodarczej - centrum pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej „Centrum Psychoterapii HELP” w Warszawie przy ul. Chmielnej 116/118 lok. 102 oraz przy ul. Wspólnej 50 lok. 10, tel: 720 826 806​, e- mail: kontakt@cphelp.pl

2. Jeżeli jesteś osobą korzystającyą z serwisu https://booksy.com lub aplikacji mobilnej booksy (dalej również łącznie: "Aplikacja Booksy"), CPHELP wskazuje jako obowiązujące zasady i regulacje ochrony Danych dostępne na stronie: https://booksy.com/pl-pl/p/privacy oraz https://booksy.com/pl-pl/p/terms; a także zasady i regulacje ochrony Danych dostępne na stronie https://www.cphelp.pl w ramach Polityki. W Twojej sytuacji powierzono dane Współadministratorom – tj. podmiotom, którzy w drodze wspólnych uzgodnień ustalają cele i sposoby przetwarzania Danych oraz w przejrzysty sposób określają odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialności, dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO i są nimi:

 • Booksy International sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-722), przy Al. KEN 105 lok. U4, KRS: 0000515914, NIP 9512381607 (Booksy) oraz

 • Katarzyna Szostak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Katarzyna Szostak” z siedzibą w Warszawie (03-808) przy Mińskiej 25C lok. 78, NIP 8512911513, prowadząca w dodatkowym stałym miejscu wykonywania działalności gospodarczej - centrum pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej „Centrum Psychoterapii HELP” w Warszawie przy ul. Chmielnej 116/118 lok. 102 oraz przy ul. Wspólnej 50 lok. 10tel: 720 826 806​, e- mail: kontakt@cphelp.pl

3. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przekazanie Danych do wybranego Specjalisty/psychologa/psychoterapeuty i rozliczasz się za usługi bezpośrednio z tym specjalistą to w Twojej sytuacji powierzono dane Współadministratorom – tj. podmiotom, którzy w drodze wspólnych uzgodnień ustalają cele i sposoby przetwarzania Danych oraz w przejrzysty sposób określają odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialności, dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO i są nimi:

 • Katarzyna Szostak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Katarzyna Szostak” z siedzibą w Warszawie (03-808) przy Mińskiej 25C lok. 78, NIP 8512911513, prowadząca w dodatkowym stałym miejscu wykonywania działalności gospodarczej - centrum pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej „Centrum Psychoterapii HELP” w Warszawie przy ul. Chmielnej 116/118 lok. 102, tel: 720 826 806​, e- mail: kontakt@cphelp.pl

oraz

 • wybrany Specjalista/psycholog/psychoterapeuta, któremu CPHELP przekazało Dane na podstawie Twojej zgody.

4. [Inspektor] Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych – z uwagi na brak obowiązku prawnego. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem.

5. [Cel przetwarzania i związane z nimi podstawy przetwarzania] Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach, tj.:

 • w zakresie danych zwykłych, przetwarzanych w celu świadczenia usług, w szczególności rejestracji Pacjenta, nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Pacjentem a CPHELP, umówienia Pacjenta do odpowiedniego Specjalisty/psychologa/psychoterapeuty, prowadzenia profilaktyki zdrowotnej: informowanie pacjenta o możliwości udzielenia świadczenia, przekazywanie materiałów edukacyjnych, przekazywanie informacji o wydarzeniach prozdrowotnych, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej: rejestracja Pacjenta, zapewnienie ciągłości opieki zdrowotnej, w tym m.in. przypomnienie o terminie realizacji świadczenia zdrowotnego, potwierdzenie wizyty, odwołanie wizyty, poinformowanie o zmianach organizacyjnych w Centrum Psychoterapii HELP, które mają wpływ na udzielenie oczekiwanego świadczenia, odbieranie i archiwizacja Twoich oświadczeń woli w zakresie upoważnienia innych osób do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielenia tym osobom informacji o stanie Twojego zdrowia:

  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w sytuacji gdy usługa świadczona jest przez Administratora lub osobę przez niego wyznaczonego, ale działającą w jego imieniu i na jego rzecz (np. na podstawie zlecenia) - jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO

  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, w sytuacji gdy usługa świadczona jest przez osobę inną niż Administrator, tj. wybranego Specjalistę/psychologa/psychoterapeutę (działającego w swoim imieniu i na swoją rzecz, współpracującego z CPHELP na podstawie umowy o współpracy) – jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO) oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO

 • w zakresie danych podanych przez Ciebie fakultatywnie, m.in. danych genetycznych, danych medycznych, danych o seksualności lub orientacji seksualnej, przetwarzanych w celu prowadzenia profilaktyki zdrowotnej: informowanie Pacjenta o możliwości udzielenia świadczenia, przekazywanie materiałów edukacyjnych, przekazywanie informacji o wydarzeniach prozdrowotnych, diagnozy, zapewnienia opieki psychologicznej, leczenia - podstawą prawną przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit h RODO  oraz zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

 • w zakresie Danych przetwarzanych w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, w szczególności wystawienia dokumentu księgowego (np. faktury, rachunku, noty) – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 • w zakresie Danych przetwarzanych w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi oraz Danych przesłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego w ramach Twojego zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie i realizacji jego praw. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Centrum Psychoterapii HELP polegają na możliwości wykazania należytego wykonania usług w zakresie przeprowadzonej diagnozy, konsultacji i terapii psychologicznej lub logopedycznej, stworzonej opinii psychologicznej i/lub logopedycznej/lub/i pedagogicznej/ lub/i wydanych zaświadczeń, a także możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli świadczyć na Twoją rzecz usług w ramach Centrum Psychoterapii HELP.

6. [Odbiorcy] Twoje dane osobowe ujawniane są następującym kategoriom odbiorców:

 • osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych Specjalistom/psychologom/psychoterapeutom, którzy udzielają tych świadczeń w ramach Centrum Psychoterapii HELP

 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do świadczenia przez Administratora i Specjalistów/psychologów/psychoterapeutów usług, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, windykacyjne - na podstawie zawartej z Centrum Psychoterapii HELP umowy powierzenia przetwarzania Danych,

 • w przypadku uzyskania Twojej zgody dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych,

 • w przypadku istnienia podstawy prawnej, Twoje dane mogą zostać także udostępnione właściwym podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

 • osobom upoważnionym przez Ciebie w związku z realizacją praw Pacjenta;

7. [Okres przechowywania] Okres przechowywania Twoich danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:

 • gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Ciebie tej zgody;

 • gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy;

 • gdy podstawą prawną przetwarzania Danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), dane przechowywane będą przez Centrum Psychoterapii HELP do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń – dane te będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego lub innych ustaw lud do czasu ostatecznego zakończenia sporu;

 • gdy dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez okres 5 lat począwszy od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;

 • gdy dane przetwarzane są w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Centrum Psychoterapii HELP w trakcie trwania umowy przetwarzane są do momentu wniesienia przez sprzeciwu osoby, której dotyczą;

 • gdy dane przetwarzane w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Centrum Psychoterapii HELP po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy świadczenia Usługi przetwarzane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dotyczą.

Po upływie ww. okresów Dane są nieodwracalnie usuwane lub poddane anonimizacji.

8. [Prawa] Zakres przysługujących Ci praw w zakresie ochrony danych osobowych zależy od podstawy prawnej ich przetwarzania:

Zawsze przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. We wskazanych w RODO przypadkach masz również prawo do żądania usunięcia danych osobowych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania m.in. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne w ramach świadczenia Ci usług przez  Centrum Psychoterapii HELP. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dodatkowo msz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

9. [Profilowanie] W związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony https://www.cphelp.pl/ Centrum Psychoterapii HELP w sposób automatyczny może zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez użytkownika żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu strony www. Są to w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Centrum Psychoterapii HELP może również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na Twoim urządzeniu, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

 

W zakresie prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz udzielonej przez Ciebie zgody, Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co może się wiązać ze zautomatyzowanym podjęciem decyzji, w tym profilowaniem. Tego rodzaju sytuacja występuje w momencie realizacji celu marketingowego i promocji działalności prowadzonej przez Administratora. Dane mogą być wówczas wykorzystane do profilowania w celu skierowania do osoby, której Dane dotyczą, spersonalizowanej oferty.

Klauzula informacyjna 

dla osób, które zwróciły się z zapytaniem i przesłały dane osobowe za pośrednictwem „formularza kontaktowego”

 1. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Katarzyna Szostak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Katarzyna Szostak” z siedzibą w Warszawie (03-808) przy Mińskiej 25C lok. 78, NIP 8512911513, prowadząca w dodatkowym stałym miejscu wykonywania działalności gospodarczej - centrum pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej „Centrum Psychoterapii HELP” w Warszawie przy ul. Chmielnej 116/118 lok. 102 oraz przy ul. Wspólnej 50 lok. 10, tel: 720 826 806​, e- mail: kontakt@cphelp.pl

 2. [Inspektor] Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych – z uwagi na brak obowiązku prawnego. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem.

 3. [Cel] Administrator na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest tylko i wyłącznie możliwość udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz w celu prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji w tym przedmiocie.

 4. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są osoby upoważnione przez CPHELP do dokonywania czynności związanych z realizacją ww. celu oraz następcy prawni Administratora, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.

 5. [Okres przechowywania] Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 6. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane na ww. podstawie nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenia z Tobą korespondencji mailowej w tym przedmiocie.

 9. Jeżeli zdecydujesz się na współpracę z CPHELP, przeczytaj uważnie „Klauzulę informacyjną dla Pacjentów - osób, które korzystają z usług Centrum Psychoterapii HELP, ewentualnie osób deklarujących chęć skorzystania z usługi poprzez przekazanie swoich danych osobowych” – dostępną na stronie https://www.cphelp.pl

bottom of page